Az újságról

A 2009 óta havonta megjelenő Könyvelők Lapja című szaktájékoztató időszerűségét és aktualitását alátámasztja, hogy 2016. január 1-jén jelentős adótörvény-változások (SZJA, ART, TAO, SZTV, ÁFA, TB, járulékok) lépnek életbe. Ráadásul változik a Számviteli törvény az EU-s jogharmonizáció következtében. Az utóbbi 15 évben nem történt annyi és olyan horderejű változás a Számviteli törvényben, mint most.

Ízelítő a kiadvány tartalmából:

SZTV 2016. évi változásai
Módosítás okai ■ 2013/34/EU irányelv átültetési kötelezettsége ■ Gyakorlati tapasztalatok hasznosítása ■ Fogalmak változása ■ Társult vállalkozás ■ Mértékadó befolyást gyakorló vállalkozás ■ Jelentős tulajdoni részesedés ■ Üzleti vagy cégérték ■ Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó ■ Egyedi beszámolókészítés szabályai ■ Egyszerűsített éves beszámolókészítés feltételeinek változása ■ Mérleg tagolásában, szerkezetében bekövetkezett változások ■ Eredménykimutatás tagolásában, szerkezetében bekövetkezett változások (Rendkívüli eredmény megszüntetése, a tételek átsorolásának bemutatása; Mérleg szerinti eredmény megszüntetése; Új osztalékszabályok bemutatása) ■ Kiegészítő melléklet tartalmának változása (éves, egyszerűsített éves beszámoló) ■ Konszolidált beszámolókészítés szabályai ■ Nagyságrendi mentesítési értékek változása ■ Mérleg tagolásában, szerkezetében bekövetkezett változások ■ Eredménykimutatás tagolásában, szerkezetében bekövetkezett változások ■ Üzleti vagy cégérték tartalmának megváltozásához kapcsolódó szabályok ■ Részesedések bekerülési értékének megváltozása ■ Üzleti vagy cégérték terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének módosult szabályai ■ Átmeneti előírások ■ Egyéb változások ■ Független könyvvizsgálói jelentés tartalma ■ Változások hatályba lépése, átmeneti szabályok ■ Alkalmazás a 2016-ban induló üzleti évtől.

BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS
■ Beszámolókészítés és EU-háttér ■ Beszámolótípusok, áttérési lehetőségek és kötelezettségek ■ Éves beszámoló (2016: új értékhatár) ■ Egyszerűsített beszámoló (2016: új értékhatár) ■ Mikrogazdálkodói beszámoló ■ Konszolidált éves beszámoló ■ Üzleti év fogalmaSpeciális beszámolási időszakok ■ Tevékenység záró beszámoló ■ Kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó beszámolókészítési, számviteli feladatok ■ Közbenső mérleg ■ Beszámolóra vonatkozó formai és tartalmi előírások, elvárások ■ Beszámolóra vonatkozó számviteli elvek érvényesülése ■ 2016-tól új sorok és tagolások ■ Tulajdoni részesedéssel kapcsolatos változások ■ Számviteli alapelvek érvényesítése (Általánosságban, Mikrogazdálkodói beszámolásnál)Beszámolókészítés devizában ■ Főkönyvi kivonat ■ Beszámolókészítés folyamata, fázisai ■ Beszámoló alátámasztása leltárral ■ Kiegészítő melléklet (Tartalma az Sztv. szerint, 2016-os tartalmi változások) ■ Beszámoló elfogadása ■ Közzététel ■ Beszámoló megőrzésének szabályai ■ Beszámolóval kapcsolatos felelősségi szabályok, szankciók.

MÉRLEG
Bekerülési érték fogalma ■ Immateriális javak ■ Szellemi termékek fogalma ■ Üzleti vagy cégérték (2016: új fogalom, értékcsökkenési szabályok) ■ Üzembe helyezés időpontja ■ Értékhelyesbítés lehetősége ■ Befektetett pénzügyi eszközök tartalma – értékelési szabályok ■ Év végi készletek értékének meghatározása ■ Készletek fogalma, tartalma (Csoportok és azok tartalma, Esetleges átsorolások, Bemutató termékek) ■ Követelések értékelésének szabályai – értékvesztések ■ Készpénzállomány problémái ■ Dokumentálás – valóságtartalom ■ Pénzkezelési szabályzat ■ Adott–kapott engedmények áttekintése ■ Egyedi termékhez kötött ■ Mennyiséghez kötött (bónusz, rabatt) ■ Fizetési határidőhöz kapcsolódó (szkontó) ■ Kötelezettségek csoportosítása (rövid, hosszú, hátrasorolt) ■ Követelések és kötelezettségek megkülönböztetése ■ Devizás ügyletek számviteli áttekintése ■ Választott árfolyam, csoportos nyilvántartás ■ Eszközök és kötelezettségek beazonosítása, fogalma, fajtái ■ Év közbeni könyvelési szabályok ■ Devizás tételek év végi átértékelésének szabályai ■ Adózott eredmény és Mérleg szerinti eredmény összefüggésének bemutatása.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
BevételekKöltségek, ráfordítások csoportosítása ■ Anyagjellegű ráfordítások ■ Személyi jellegű ráfordítások ■ Értékcsökkenés ■ Egyéb ráfordítások ■ Rendkívüli tételek megszűnésének következményei (2016. évtől) ■ Számviteli politikában: kivételes nagyság vagy előfordulás ■ Tételek új helye ■ Halasztott ráfordítások ■ Eredménykategóriák (2016: új eredményséma) ■ Képződött eredmény számviteli elszámolása ■ Előző időszaki eredményt befolyásoló jelentős hibák kezelése ■ Ellenőrzés és megállapításainak kezelése a számvitelben ■ Önellenőrzés és ellenőrzés értelmezése az Art.-ban, kapcsolata az Sztv.-vel ■ Ellenőrzés, önellenőrzés szankciói ■ Ellenőrzés megállapításainak könyvelése ■ Ellenőrzés és önellenőrzés hatásainak megjelenése a beszámolóban ■ Hibajavítás menete ■ Jelentős összegű hiba megjelenése a kiegészítő mellékletben.

SAJÁT TŐKE
Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe ■ Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja) ■ Jegyzett tőke ■ Jegyzett, be nem fizetett tőke ■ Tőketartalék ■ Eredménytartalék ■ Lekötött tartalék ■ Értékelési tartalék ■ Saját tőke és jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok ■ Új Ptk. szerinti tőkeszabályok, ennek való megfelelés szabályai, időbeli korlátja ■ Saját tőke pótlásának lehetőségei ■ Törzstőke felemelése pénzzel vagy apporttal ■ Tőketartalék emelése törzstőke-emeléssel párhuzamosan ■ Tagi kölcsönből lehet-e saját tőke helyzetét javítani? ■ Pótbefizetés ■ Értékhelyesbítés ■ Jegyzett tőke leszállításaMérleg szerinti eredmény képződése, könyvelése ■ Osztalékkorlát meghatározása, osztalékfizetés (2015. év előtti időszak, 2016-tól) ■ Saját tőkén belüli átvezetések ■ Saját tőke bemutatása, kiegészítő melléklet ■ Saját tőke probléma megoldatlanságának következményei.

VÉGELSZÁMOLÁS
Végelszámolásról általábanVégelszámolás kezdő időpontjához kapcsolódó előírásokKorrigált végelszámolási nyitó mérleg készítésének számviteli előírásai ■ Végelszámolás első üzleti évéről készült számviteli beszámoló speciális előírásai (Mérleg, Eredménykimutatás) ■ Számviteli feladatokEgyszerűsített végelszámolás ■ Bevételi nyilvántartásból, végelszámolásba történő visszatérés számviteli szabályai.

SZJA
■ Alapelvek kiegészítése ■ Fogalmak módosítása (Munkáltató, Kiküldetési rendelvény, Nyugdíjbiztosítás, Kiegészítő biztosítás, Felelősségbiztosítás) ■ Családi adókedvezmény szabályai ■ Első házasok adóalap-csökkentő kedvezménye ■ Egyes juttatásokra vonatkozó szabályok változása, béren kívüli juttatásokAdómentes munkáltatói lakáscélú támogatás ■ Biztosításból származó adómentes és adóköteles jövedelem ■ Teljes életre szóló biztosítások adókötelezettsége ■ Nyugdíjbiztosításból származó jövedelem ■ Egyéni vállalkozói jövedelem adóalap változása ■ Munkavállaló értékpapír juttatási programmal kapcsolatos változások ■ Külföldi pénznemben keletkezett bevételek és költségek átszámításakor alkalmazandó árfolyam ■ Adóalapba nem számító költségek ■ Családi kedvezményhez szükséges adatok ■ Ingó vagyontárgy átruházásból és ingatlan-értékesítésből származó jövedelemSzja-mérték változása és ennek hatása egyéb Szja adóalapokra és adómértékekreAdóalapba nem tartozó tételekAdómentes bevétel – Nemzeti Tehetség Programból származó ösztöndíj ■ Összevont adóalapba tartozó bevételek és költségek tartalmának változása – SZOCHO kezelése.

TAO
■ Fogalmak változásai (Kapcsolt vállalkozás, Általános képzés és szakképzés) ■ Adóalap-módosító tételek változásaiAdókedvezmények változásai ■ Elhatárolt veszteség felhasználásának időbeli korlátozása ■ Új kedvezmény bevezetése: a felsőoktatási intézmények támogatásaJövedelem-(nyereség-)minimum számítása, az adóalapnál figyelembe vehető tételek változása ■ Adófelajánlás, rendelkezés az adóról, az ezzel kapcsolatos adókedvezmény-változásokstrong> – növekedési adóhitel igénybevételének változásai.

ÁFA
Időszakos elszámolás szabályának változása, mind a 2015. évben, mind a 2016-os évben életbe lépő változások, ide értve az átmeneti szabályozást is ■ Előleg tartalmának változása az áfához kapcsolódóan ■ Szarvasmarha, juh, kecske köztes termékek adókulcsának csökkenése ■ Adólevonási jog bővülése ■ Közcélú adományok kiterjesztése ■ Fordított adózás körének bővüléseLakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó levonási tilalom alóli mentesülés újraszabályozása ■ Adószám-törlés és felfüggesztés és az adólevonási jog ■ Belföldi áfa összesítő jelentésben szerepeltetendő ügyletek értékhatárának csökkentése ■ Számla tartalma ■ Újonnan alakuló vállalkozások gyakoribb áfa-bevallási kötelezettsége ■ Áfa-kulcs változás a sertéshús esetén.

ART
Adózók minősítésének új rendje ■ Megbízható adózók ■ Kockázatos adózók ■ Adóhatóság feladatai ■ Adózói minősítés gyakorlati alkalmazásának kezdete ■ Regisztrációs eljárást érintő változásokMagánszemélyek jövedelembevallását érintő változások ■ Bevallási nyilatkozat ■ Adóbevallás-tervezettel összefüggő változások ■ Folyószámla integráció ■ EGYKESZ ■ Ellenőrzést érintő változásokAdó megfizetésére kötelezettek jogorvoslati joga ■ Alkotmánybíróság 20/2015 AB Határozatának következményei ■ Szolgáltatói szerepet erősítő változások ■ Hatósági szerepet erősítő változások ■ Új adózási fogalmak

TBJ
Biztosítási kötelezettség 2016-ban ■ Biztosítottak köre ■ Kire nem terjed ki a biztosítás, és mikor szünetel a biztosítás? ■ Járulékfizetés és járulékalapot képező jövedelem 2015-ben és 2016-ban ■ Családi járulékkedvezményhez kapcsolódó változások ■ Adatszolgáltatás és nyilvántartások ■ Ellátások összegének kiszámítására vonatkozó szabályozás ■ Nyugdíjazás rendszerének aktuális változásai ■ Szociális hozzájárulási adókedvezmény változásai – külön kitérve a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottakkal kapcsolatos változásokra ■ Létszám számítása a REHAB (rehabilitációs hozzájárulás) alapjához ■ Kedvezmények alakulása a szakképzési hozzájárulásnál 2016-ban.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és „kipipálja” a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen a Könyvelők Lapja című szaktájékoztató minta számát.
* minden mező kitöltése kötelező
Feliratkozom a hírlevélre és hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott e-mail címemre a Vezinfó Kft. a kiadványaival és szolgáltatá- saival kapcsolatos hírleveleket küldjön. Az ÁSZF-t és az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom.